Gratis verzending in de Benelux
product afbeelding

Niet op voorraad

Bekijken

Algemene voorwaarden

Inleiding

De onderstaande algemene voorwaarden zijn van kracht wanneer u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze website. Deze voorwaarden verschaffen essentiële informatie voor u als koper, en wij verzoeken u dan ook deze zorgvuldig te lezen. Het wordt u tevens aanbevolen een kopie van deze voorwaarden te bewaren of te printen, zodat u ze later kunt raadplegen.

Definities

Mijn Koffieboetiek: Gevestigd te Almelo, geregistreerd bij de kamer van koophandel onder nummer 53313054, opererend onder de naam Mijn Koffieboetiek.
Website: De website van Mijn Koffieboetiek, toegankelijk via www.mijnkoffieboetiek.nl, inclusief alle bijbehorende subdomeinen.
Klant: De entiteit die, al dan niet in de uitoefening van beroep of bedrijf, een overeenkomst aangaat met Mijn Koffieboetiek en/of geregistreerd is op de website.
Overeenkomst: Elke overeenkomst of verbintenis tussen Mijn Koffieboetiek en de klant, waarvan deze algemene voorwaarden een integraal deel vormen.
Algemene voorwaarden: De onderhavige bepalingen.


Artikel 1. Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van Mijn Koffieboetiek, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
1.2. Indien de klant in zijn orderbevestiging of acceptatie bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van deze algemene voorwaarden, zijn deze slechts bindend voor Mijn Koffieboetiek indien en voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
1.3. Indien naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, prevaleren deze in geval van tegenstrijdige voorwaarden. De klant kan zich echter altijd beroepen op de voor hem meest gunstige bepaling.

Artikel 2. Prijzen en informatie

2.1. Alle prijzen die op de website en in andere materialen van Mijn Koffieboetiek worden vermeld, zijn inclusief BTW en andere overheidsheffingen, tenzij anders vermeld op de website.
2.2. Verzendkosten worden duidelijk en tijdig vóór het sluiten van de overeenkomst vermeld, en zullen afzonderlijk worden weergegeven in het bestelproces.
2.3. Hoewel de inhoud van de website met uiterste zorg is samengesteld, biedt Mijn Koffieboetiek geen garanties dat de informatie altijd juist en volledig is. Prijzen en overige informatie zijn onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.
2.4. Mijn Koffieboetiek aanvaardt geen aansprakelijkheid voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.

Artikel 3. Totstandkoming van de overeenkomst

3.1. De overeenkomst tussen de klant en Mijn Koffieboetiek komt tot stand bij de aanvaarding door de klant van het aanbod van Mijn Koffieboetiek en het voldoen aan de daaraan door Mijn Koffieboetiek verbonden voorwaarden.
3.2. Bij aanvaarding van het aanbod langs elektronische weg, bevestigt Mijn Koffieboetiek onverwijld de ontvangst van de aanvaarding. Tot het moment van bevestiging heeft de klant de mogelijkheid de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
3.3. Indien onjuiste gegevens door de klant zijn verstrekt bij de aanvaarding of anderszins bij het aangaan van de overeenkomst, behoudt Mijn Koffieboetiek zich het recht voor de uitvoering op te schorten totdat de correcte gegevens zijn ontvangen.
3.4. Mijn Koffieboetiek mag zich binnen wettelijke grenzen informeren of de klant aan diens betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van alle feiten en factoren die relevant zijn voor het verantwoord aangaan van de overeenkomst. Mijn Koffieboetiek heeft het recht de overeenkomst niet aan te gaan indien er gegronde redenen zijn, en mag onder motivering een bestelling of aanvraag weigeren of aan de uitvoering speciale voorwaarden verbinden.

 

Artikel 4. Registratie

4.1. Voor optimaal gebruik van de website kan de klant zich registreren via het daarvoor bestemde registratieformulier.
4.2. Tijdens de registratieprocedure selecteert de klant een gebruikersnaam en wachtwoord. De klant is verantwoordelijk voor het kiezen van een adequaat betrouwbaar wachtwoord.
4.3. Klant dient zijn inloggegevens strikt vertrouwelijk te houden. Mijn Koffieboetiek is niet aansprakelijk voor misbruik van inloggegevens en gaat ervan uit dat de klant de daadwerkelijke gebruiker is. De verantwoordelijkheid en het risico voor alle handelingen via het account van de klant liggen bij de klant.
4.4. Indien inloggegevens mogelijk in handen van derden zijn gekomen, dient de klant dit onverwijld aan Mijn Koffieboetiek te melden en zijn wachtwoord te wijzigen.

 

Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst

5.1. Na ontvangst van de bestelling verzendt Mijn Koffieboetiek de producten zo spoedig mogelijk, in overeenstemming met lid 3 van dit artikel.
5.2. Mijn Koffieboetiek behoudt zich het recht voor derden in te schakelen bij de nakoming van haar verplichtingen.
5.3. De leveringswijze en termijn worden voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst duidelijk beschreven. Indien niet anders overeengekomen, worden producten uiterlijk binnen 30 dagen geleverd.
5.4. Indien niet binnen de afgesproken termijn kan worden geleverd, informeert Mijn Koffieboetiek de klant, die kan instemmen met een nieuwe datum of kosteloos kan ontbinden.
5.5. De klant wordt aangeraden de geleverde producten te inspecteren en eventuele gebreken tijdig te melden, bij voorkeur schriftelijk.
5.6. Het risico ten aanzien van de producten gaat over op de Klant zodra deze zijn afgeleverd op het opgegeven adres, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
5.7. Indien het bestelde product niet leverbaar is, mag Mijn Koffieboetiek een vervangend product van vergelijkbare kwaliteit leveren. De Klant heeft het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden en het product kosteloos te retourneren.

Artikel 6. Herroepingsrecht

6.1. Dit artikel is van toepassing op Klanten die natuurlijke personen zijn en niet handelen in de uitoefening van beroep of bedrijf.
6.2. De klant heeft het recht om binnen 14 dagen na ontvangst van het product de overeenkomst kosteloos te ontbinden.
6.3. De in lid 2 genoemde termijn vangt aan op de dag nadat de klant, of een door hem vooraf aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
a. bij meerdere producten in één bestelling: de dag waarop de klant, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen;
b. bij levering van een product bestaande uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de klant, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
c. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een vastgestelde periode: de dag waarop de klant, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.
6.4. De rechtstreekse kosten van retourzending zijn voor rekening van de klant, die zelf de retourkosten dient te dragen. Als deze hoger zijn dan het reguliere posttarief, zal Mijn Koffieboetiek een schatting van deze kosten verstrekken. Bij retournering van de volledige bestelling worden de door de klant betaalde kosten voor verzending en betaling van het product aan de klant terugbetaald.
6.5. Gedurende de herroepingstermijn zoals bedoeld in lid 1 zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De Klant zal de verpakking enkel openen en het product slechts gebruiken voor zover dit noodzakelijk is om de aard, kenmerken en werking daarvan vast te stellen. Hierbij geldt als uitgangspunt dat deze inspectie niet verder mag gaan dan dat de klant in een fysieke winkel zou kunnen.
6.6. De klant is enkel aansprakelijk voor waardevermindering van het product indien deze het gevolg is van een wijze van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in het vorige lid.
6.7. De klant kan de overeenkomst ontbinden binnen de in lid 1 van dit artikel gestelde termijn door het (digitaal) zenden van het modelformulier voor herroeping aan Mijn Koffieboetiek of door op andere eenduidige wijze kenbaar te maken dat hij afziet van de aankoop. Bij digitale melding bevestigt Mijn Koffieboetiek de ontvangst. Na ontbinding heeft de klant nog 14 dagen om het product terug te sturen. Het is ook mogelijk om binnen de bedenktermijn zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel het product direct terug te sturen, mits het modelformulier voor herroeping of andere eenduidige verklaring voor herroeping is bijgesloten.
6.8. Door de klant vooruitbetaalde bedragen worden zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van de overeenkomst aan de klant terugbetaald op dezelfde wijze als de betaling plaatsvond. Als de klant heeft gekozen voor een duurdere leveringsmethode dan de goedkoopste standaardlevering, zijn de extra kosten voor rekening van de klant. Mijn Koffieboetiek kan wachten met terugbetalen tot ontvangst van het product of totdat de klant heeft aangetoond dat hij het product heeft teruggestuurd, afhankelijk van welk tijdstip eerder valt.
6.9. Duidelijke informatie over het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht en een eventuele procedure wordt tijdig voor het sluiten van de overeenkomst op de website vermeld.
6.10. Het herroepingsrecht geldt niet voor:
a. Producten die conform specificaties van de klant zijn vervaardigd;
b. Producten die snel kunnen bederven of verouderen.

Artikel 7. Zakelijk retourrecht

7.1. Het voorgaande artikel aangaande het herroepingsrecht is van overeenkomstige toepassing op zakelijke bestellingen, met dien verstande dat:
a. De zakelijke klant dient de overeenkomst binnen 14 dagen na ontvangst van het product te ontbinden.
b. De zakelijke klant na ontvangst van de gehele bestelling door Mijn Koffieboetiek het volledige aankoopbedrag terugkrijgt, met uitzondering van de kosten van retourzending.
c. Reeds door de zakelijke klant vooruitbetaalde bedragen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding van de overeenkomst en ontvangst van de retouren door Mijn Koffieboetiek zullen worden terugbetaald.

 

Artikel 8. Betalingsvoorwaarden

8.1. De klant is gehouden de betalingen aan Mijn Koffieboetiek te verrichten conform de betaalmethoden zoals aangegeven in de bestelprocedure en eventueel op de website. Mijn Koffieboetiek behoudt zich het recht voor om te allen tijde de aangeboden betaalmethoden te wijzigen. Indien er sprake is van betaling na levering, zal aan de klant een betalingstermijn van 14 dagen worden gegund, ingaande op de dag volgend op de levering.
8.2. In het geval de klant in gebreke blijft te voldoen aan zijn betalingsverplichting(en), en na door Mijn Koffieboetiek te zijn gewezen op deze tekortkoming en na het gunnen van een aanvullende termijn van 14 dagen om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen, zal over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd zijn en zal Mijn Koffieboetiek gerechtigd zijn de gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten zijn vastgesteld op maximaal 15% over de eerste € 2.500,-, 10% over het volgende € 2.500,- en 5% over de volgende € 5.000,-, met een minimum van € 40,-. Mijn Koffieboetiek kan in het voordeel van de klant afwijken van de genoemde bedragen en percentages.

Artikel 9. Garantie en conformiteit

9.1. Dit artikel is enkel van toepassing op klanten die niet handelen in uitoefening van hun beroep of bedrijf. Indien er door Mijn Koffieboetiek een aparte garantie op producten wordt geboden, zal dit, onverminderd het hier gestelde, van toepassing zijn op alle type klanten.
9.2. Mijn Koffieboetiek verbindt zich ertoe dat de producten in overeenstemming zijn met de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst geldende wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien nadrukkelijk overeengekomen, zal Mijn Koffieboetiek eveneens instaan voor de geschiktheid van het product voor ander dan normaal gebruik.
9.3. Indien het geleverde product niet voldoet aan de overeenkomst, dient de klant binnen een redelijke termijn na ontdekking hiervan, Mijn Koffieboetiek hiervan in kennis te stellen.
9.4. Indien Mijn Koffieboetiek de klacht gegrond acht, zullen de relevante producten, na overleg met de klant, worden hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is gelijk aan de door de klant betaalde prijs voor het product, met inachtneming van het artikel betreffende aansprakelijkheid.

Artikel 10. Garantie bij zakelijke aankopen

10.1. Mijn Koffieboetiek verbindt zich ertoe dat de producten in overeenstemming zijn met de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien specifiek overeengekomen, staat Mijn Koffieboetiek er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik. In overige gevallen geldt dat het product geschikt is voor normaal gebruik.
10.2. Indien het bij aflevering ontvangen product niet beantwoordt aan de overeenkomst, dient de klant binnen een redelijke termijn na ontdekking van het gebrek, Mijn Koffieboetiek hiervan in kennis te stellen.
10.3. Indien Mijn Koffieboetiek de klacht gegrond acht, worden na overleg met klant de relevante producten hersteld, vervangen of (deels) vergoed.

Artikel 11. Klachtenprocedure

11.1. Indien de klant een klacht heeft betreffende een product (conform het artikel betreffende garantie en conformiteit) en/of andere aspecten van de dienstverlening van Mijn Koffieboetiek, kan hij een klacht indienen via telefoon, e-mail of post, overeenkomstig de contactgegevens vermeld aan het einde van de algemene voorwaarden.
11.2. Mijn Koffieboetiek zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 dagen na ontvangst van de klacht, reageren op de klacht van de klant. Indien het niet mogelijk is om een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, zal Mijn Koffieboetiek binnen dezelfde termijn de ontvangst van de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven.
11.3. Klanten die niet handelen in de uitoefening van hun beroep of bedrijf kunnen ook een klacht indienen via het Europese geschillenbeslechtingsplatform, te bereiken via http://ec.europa.eu/odr/.

Artikel 12. Beperking van aansprakelijkheid

12.1. Dit artikel is uitsluitend toepasbaar op de klant in hoedanigheid van natuurlijk persoon of rechtspersoon die handelt binnen de uitoefening van beroep of bedrijf.
12.2. De cumulatieve aansprakelijkheid van Mijn Koffieboetiek voor enige tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is begrensd tot compensatie van ten hoogste het met betrekking tot die overeenkomst overeengekomen prijs (inclusief btw).
12.3. Mijn Koffieboetiek is niet aansprakelijk jegens klant voor indirecte schade, inclusief maar niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst, misgelopen besparingen, verlies van gegevens en schade door stagnatie in de bedrijfsvoering.
12.4. Mijn Koffieboetiek is, behoudens het in de voorgaande leden bepaalde, jegens klant op geen enkele wijze aansprakelijk voor schadevergoeding, ongeacht de juridische grondslag. De voornoemde beperkingen vervallen indien de schade het gevolg is van opzettelijk of grovelijk nalatig handelen van Mijn Koffieboetiek.
12.5. Aansprakelijkheid ontstaat slechts indien klant Mijn Koffieboetiek onmiddellijk en op deugdelijke wijze schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn voor zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en Mijn Koffieboetiek ook na die termijn tekortschiet in haar verplichtingen.
12.6. Enig recht op schadevergoeding is onderworpen aan de voorwaarde dat de klant de schade binnen 30 dagen na het ontstaan ervan schriftelijk meldt aan Mijn Koffieboetiek.
12.7. Bij overmacht is Mijn Koffieboetiek niet verplicht tot vergoeding van enige schade bij klant.

Artikel 13. Eigendomsvoorbehoud bij zakelijke aankopen

13.1. Alle geleverde producten blijven eigendom van Mijn Koffieboetiek totdat volledige betaling van alle vorderingen is voldaan.
13.2. Zakelijke klant is voor eigendomsoverdracht niet gerechtigd de zaken te verkopen, te leveren of op enige andere wijze te vervreemden, behalve overeenkomstig de normale bedrijfsvoering. Het is tevens verboden de zaken te verpanden of enig ander recht daarop te verlenen.
13.3. Zakelijke klant dient de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken zorgvuldig en als identificeerbaar eigendom van Mijn Koffieboetiek te bewaren.
13.4. Mijn Koffieboetiek heeft het recht deze zaken terug te nemen indien de zakelijke klant niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet of in financiële moeilijkheden dreigt te geraken.
13.5. Zakelijke klant dient Mijn Koffieboetiek altijd ongehinderde toegang tot zijn zaken te verlenen om haar rechten uit te oefenen.

Artikel 14. Verwerking van persoonsgegevens

14.1. Mijn Koffieboetiek behandelt de persoonsgegevens van klant in overeenstemming met haar privacyverklaring, die hier te vinden is: https://www.mijnkoffieboetiek.nl/privacy

Artikel 15. Slotbepalingen

15.1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
15.2. Alle geschillen voortvloeiend uit de overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement van de vestiging van Mijn Koffieboetiek, behoudens indien dwingendrechtelijke bepalingen anders voorschrijven.
15.3. Indien een bepaling in deze algemene voorwaarden ongeldig blijkt, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Partijen zullen ter vervanging nieuwe bepaling(en) vaststellen, die zoveel mogelijk de intentie van de oorspronkelijke bepaling reflecteren.
15.4. Onder “schriftelijk” wordt in deze algemene voorwaarden ook communicatie per e-mail en fax begrepen, mits de identiteit en integriteit van de afzender voldoende zijn gewaarborgd.

Contactgegevens

Mocht u vragen, klachten of opmerkingen hebben na het lezen van deze algemene voorwaarden, aarzel dan niet om schriftelijk of per e-mail contact met ons op te nemen.

Mijn Koffieboetiek
e-mail: [email protected]
KvK-nummer: 53313054

Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld met de grootst mogelijke zorg en nauwkeurigheid. Eventuele vragen of verzoeken om verduidelijking kunnen worden gericht aan het hierboven vermelde adres. Elk gebruik van de diensten van Mijn Koffieboetiek geschiedt onder de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.